±èÇØÅëÇÕµµ¼­°ü

¸Þ´º °Ç³Ê¶Ù±â

³ª¹« À̹ÌÁö

µµ¼­°üÀÌ¿ë½Ã°£

 • ½Ã¸³µµ¼­°ü ´õº¸±â
  • ¾î¸°ÀÌ(À¯¾Æ), µðÁöÅнÇ
   09:00 ~ 18:00
  • ±× ¿Ü ÀÚ·á½Ç
   [ÁÖÁß] 09:00 - 23:00
   [ÁÖ¸»] 09:00 - 18:00
  • ÀåÀ¯,È­Á¤ ÇнÀ½Ç
   08:00 - 23:00
  • ÈÞ°üÀÏ
   ¸Å¿ù¸¶Áö¸·¿ù¿äÀÏ,¹ýÁ¤°øÈÞÀÏ
  • 774-773-0953
ÀÚ·á°Ë»ö
778-655-9081

°øÁö»çÇ×

Ä¥¾Ïµµ¼­°ü 055-330-4591 | ÀåÀ¯µµ¼­°ü 055-330-7461 | È­Á¤±Û»ùµµ¼­°ü 055-330-2991
Áø¿µÇѺûµµ¼­°ü 055-330-4831 | ±èÇرâÀûÀǵµ¼­°ü 055-330-4651 | ±èÇؽÃû ÀÎÀçÀ°¼ºÁö¿ø°ú 055-330-6681

Copyright© 2008 Gimhae City. all Rights Reserved.

ȨÆäÀÌÁö¹æ¹®ÀÚ¼ö

 • ¿À´Ã : 2,371 ¸í
 • Àüü : 14,535,144 ¸í
°¡¾ß¿Õµµ ±èÇØ
TOP [À§·Î]